رسم آن است که آدم همیشه از دست آن هایی بیشترین آزار به سمتش برسد که بیشترین هم دوستشان دارد... همیشه این ترین هاست که کار دست آدم ها میدهد وگرنه هر آدمی میتوانست به راحتی ناراحتت کند...همین است که آدم باید مراقب آن باشد که چه کسانی در زندگیش عزیزتر میشوند، که اگر مهم شدند یک روز مجبورت نکنند دور خودت خط بکشی و زیر تمام رفتارهایت غلط بگیری  از خودت... گاهی باید به دوروبرت نگاه کنی تا ببینی آدم هایی که برایت مهم شده اند چقدر به تو نزدیکند، چقدر ناراحتت میکنند و برای برطرف شدنش تلاششان را میکنند... 

منبع : نوت نویس
برچسب ها :